fbpx

KONTAKT

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

Zakład Farmaceutyczny
AMARA sp. z o.o.
Ul. Stacyjna 5
30-851 Kraków

Tel. 12 657 40 40
amara@amara.pl

NAPISZ DO NAS

Zgoda na przetwarzanie danych

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309; https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu przy pomocy formularza na stronie www.amara.pl.